Adobe Full APP đặc biệt cho sinh viên

1,450,000

Adobe Full APP đặc biệt cho sinh viên

1,450,000

Adobe Full App giá theo chính sách đặc biệt của Adobe và gói này dành riêng cho các bạn sinh viên, có thẻ sinh viên, học sinh, giáo viên. Giá rẻ hơn giá gốc 10 lần, bạn sẽ active trên email của mình và bạn sẽ được hưởng các ưu đãi sau:

  1. Sử dụng Full App của Adobe
  2. Email chính chủ
  3. Lưu trữ 1TB Cloud
  4. Quản lý App trên Adobe Creative Coud

Adobe Full App giá theo chính sách đặc biệt của Adobe và gói này dành riêng cho các bạn sinh viên, có thẻ sinh viên, học sinh, giáo viên. Giá rẻ hơn giá gốc 10 lần, bạn sẽ active trên email của mình và bạn sẽ được hưởng các ưu đãi sau:

  1. Sử dụng Full App của Adobe
  2. Email chính chủ
  3. Lưu trữ 1TB Cloud
  4. Quản lý App trên Adobe Creative Coud